Procedura rekrutacyjna

Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) -  www.rekrutacja.dsw.edu.pl

 • Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.
 • Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.
 • Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.

Etap II - Złóżenie dokumentów

 • Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:  Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu     (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław)

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
 2. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia podyplomowe

 1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
 2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
 3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

* Wymagania:

 • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy  do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
 • zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.